Ledelsesudvikling

Sokrates gjorde 400 år f.K. den observation, at der var mange ledere, der udøvede ledelse uden at være uddannet til det. Selvom der investeres mange penge i lederuddannelse, er der stadig et stort behov for at udvikle ledelsesmiljøet i mange danske virksomheder.
Ledelse drejer sig jo om at skabe resultater sammen med og gennem andre mennesker. Dette gøres kun gennem en bevidst proces, der omfatter evnen til at motivere forskellige mennesketyper og generationer og disses forskellige behov. Kun topmotiverede medarbejdere yder topindsats og –resultater!
Ledelsesudvikling drejer sig om at udvikle en bevidsthed om, hvorledes den konkrete virksomheds ledergruppe ønsker at udøve ledelse, så det foregår bevidst og ud fra nogle fælles rammer og på en måde, der motiverer medarbejderne.
Dette sker gennem en proces, der involverer hele virksomhedens ledergruppe, så alle har været med i processen både med input og fælles læring. Der udvikles altså en lederstil, som lederteamet vurderer, passer til den konkrete virksomhed.
Konsulenten udfordrer lederteamet i processen og har naturligvis en række erfaringer og input, der kommer i spil.
Desuden udvikles den enkelte leder i forhold til vedkommendes nuværende ledelsesmæssige kompetence.
Dette kan gøres i åbne kursusforløb eller én til én coachingforløb, hvor lederen sammen med en ekstern coach arbejder med konkrete udviklingsområder. Disse er enten fastlagt under et kursusforløb eller aftalt ud fra lederens egen opfattelse samt input fra nærmeste leder, kolleger og medarbejdere. Alt efter behov arbejdes der med delegering, coaching, værdibaseret ledelse, situationsbestemt og personbestemt ledelse, teamudvikling, kommunikation, konflikthåndtering og personlig feedback.
Konsulenten udfordrer lederen og giver lederen nye vinkler på udøvelse af lederrollen, så både lederen selv og medarbejderne oplever en forbedring.

Værktøjer
Der arbejdes med personlighedstest, 360 graders analyser af den enkeltes lederstil samt teamtest, der beskriver den enkelte leders personlighed samt typiske styrker i et samspil med en ledergruppe eller i lederrollen generelt. Gennem disse værktøjer øges den enkeltes selvindsigt og bevidsthed om styrker og svagheder. Desuden bliver lederteamet bevidst om den enkeltes og teamets samlede styrker og svagheder, så der dels kan arbejdes med at udvikle eller kompensere for de svagere sider.

Arbejdsform
Der tages altid udgangspunkt i den enkelte virksomheds eller persons situation og behov, når procesforløb udarbejdes. På den måde vægtes indholdet i forhold til de konkrete behov, så der opnås maksimal effekt af den investerede tid.
Mål og resultat for procesforløb aftales, inden processen igangsættes.
Arbejdsformen er procesorienteret, men naturligvis styret i den aftalte retning.