Teamudvikling

Baggrund

I mange sammenhænge er det en fordel at løse opgaverne i fællesskab med andre. Dette gælder når større projekter skal løses. Det gælder også i det daglige arbejde i f.eks. en ledergruppe og en afdeling, hvor en fælles målopfattelse sikrer det rigtige fokus og prioritering.

Desuden sikres en effektiv udnyttelse af de enkelte medarbejderes kompetencer ofte bedst ved, at flere arbejder sammen ud fra fælles fastlagte aftaler og rammer samt gensidigt kendskab til hinandens stærke og mindre stærke sider.

Processen

Et effektivt teamwork kommer imidlertid ikke af sig selv. Der skal arbejdes bevidst med, at lede teamet gennem de faser, et team normalt udvikler sig igennem, for at teamet reelt arbejder effektivt.

En udviklingsproces sammensættes efter teamets konkrete situation og behov, men vil typisk omfatte en foranalyse der indeholder interviews med deltagerne. Denne skal sikre, at de mest relevante emner får den rigtige vægt.

Derefter gennemføres eventuelt personlighedstest samt personlig tilbagemelding til den enkelte.

Næste element er gennemførelse af et 2 dages seminar, der gennemføres udenfor virksomheden.

Der er en række af faste elementer, der skal arbejdes med. Disse omfatter dels teamets sociale færdigheder herunder mål, spilleregler og normer i teamet, teamroller, ansvarsfordeling, kommunikation og feedback samt eventuelt konflikthåndtering. Desuden skal der arbejdes med temaets opgavefærdigheder herunder effektive teammøder og beslutningsstrategier.

Afhængig af teamet udviklingsstade og konkrete situation sammensættes og vægtes de forskellige elementer i processen.

Som afslutning på teamudviklingseminaret udarbejdes en handlingsplan for de elementer, der skal færdiggøres. Endeligt aftales, hvorledes der skal følges op for at sikre, at de indgåede aftaler efterleves.

Det under seminaret aftalte samles i en ”Grundlov” for teamet, så der kan følges konkret op på teamets efterlevelse af det aftalte.

Efter seminaret udarbejder deltagerne en personlig udviklingsplan, der sikrer fokus på de udviklingsområder, den enkelte gennem processen har fået afdækket.

Desuden kan deltagerne kobles sammen i coachingteams, der støtter hinanden i at fastholde de personlige udviklingsplaner. Teamene aftaler en møderække efter seminaret.

Efter selve teamudviklingsseminaret gennemføres et antal opfølgningsmøder med konsulentdeltagelse for at sikre vedvarende fokus på de aftalte udviklingstiltag. Der kan desuden aftales, at konsulenten kontakter enkelte eller alle deltagere for på individuel basis at følge op på teamets udvikling.

Arbejdsform

Processen gennemføres med en meget høj grad af deltagerinvolvering i både foranalyse og gennemførelsesfase.

På teamudviklingsseminaret er forløbet en blanding af korte konsulentindlæg som optakt til, at deltagerne i mindre grupper og i plenum arbejder med konkrete områder, der skal fremme samspillet i teamet.  Der vil ind i mellem være tid til individuel refleksion over det indlærte og de personlige tilbagemeldinger.

Der arbejdes stort set kun med helt konkrete emner fra teamets hverdag. Dog kan der indlægges øvelser, der anskueliggør teamets umiddelbare adfærd. Efter øvelserne debatteres læringspunkter relateret til dagligdagen.

Der kan ligeledes indlægges en personlig feedback runde til hver af deltagerne for på den måde dels at give hver deltager en række positive input og dels et input til eventuelle udviklingsområder.

Deltagerne arbejder efter kurset med en logbog, hvor mål, erfaringer, refleksioner og nye mål og planer noteres.

Udbytte

Teamet har fået etableret en fælles mål opfattelse samt et sæt spilleregler for samspillet og dermed et fundament og en ”køreplan” for udvikling af samspillet, der sikrer større effektivitet og motivation og dermed endnu bedre resultater.

Det længere varende forløb med indbygget opfølgning er med til at sikre en gradvis og reel udvikling af teamets kompetence.